Rasy pro VP

Obecný popis ras dostupných pro vlastní postavy hráčů, jejich povah a schopností.
Napsal Rytíř

Hráči si mohou zahrát poměrně velké množství různorodých ras. Většina jich je stejná, jako v klasickém D&D; někdy se však liší svými schopnostmi a dost i povahou. Doporučuji vám proto, abyste si pečlivě pročetli následující zkrácený popis jednotlivých ras, který vám pomůže zorientovat se natolik ve světě Středozemě, abyste si mohli vybrat postavu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Pokud je potřeba, tak konkrétní popis vyvolené rasy naleznete v článcích věnovaných přímo jen jí.

Dúnadani

Dúnadani jsou potomci Númenorejců, proslulých mořeplavců a objevitelů, někdejších Přátel elfů. Jsou mocní a vznešení, je jich však velmi málo a přestože jejich historie je dlouhá a plná hrdinství i bolesti, v dnešních časech jsou téměř zapomenuti a žijí jako obyčejní lidé. Oni se však za obyčejné nepovažují a stále pociťují touhu ochraňovat a pomáhat, kde je třeba. Postavou jsou podobní elfům, jsou vysocí a urostlí, mívají tmavé vlasy a strohé tváře, kterým však neschází půvab.

Dožívají se velmi vysokého věku, takže často putují z místa na místo, aby nebudili nemístnou pozornost. Nedokáží nikdy nečinně přihlížet a běžně vedou obyčejný lid, který je má v úctě pro jejich schopnosti, aniž by tušil, jakého jsou původu. Občas se však prohlásí a vystupují jako praví Vládci lidí; pak jsou oslavováni i obáváni a mají vliv na běh celého světa.

Elfové

Elfové sami sebe nazývají Prvorození; byli to první tvorové Ardy, kteří byli schopni vnímat krásu světa a mluvit, aby ji vychvalovali. Stvořil je sám Eru a mají nejblíže k bohům, Mocnostem Ardy, a také k přírodě. Vládnou mocí, jakou nemá žádný jiný lid. Tuto moc však užívají pouze k obraně a nápravě světa. Jejich věk končí a sláva upadá; jsou nesmrtelní, pokud jim život nikdo nevezme násilím, ale žijí už spíše historií, protože jsou unaveni záležitostmi tohoto světa. Rodí jen málo dětí, protože nechtějí, aby byli vydány na pospas krutému světu, jemuž vládnou lidé. Žijí v několika posledních útočištích, kde přebývají nejmocnější z jejich rodu a straní se světa a jeho záležitostí. Přesto nedokáží být úplně lhostejní k jeho osudu a občas se stane, že se vypraví zjednat nápravu těch nejhorších křivd.[br /] Všichni elfové jsou vysocí a krásně rostlí, světlé pleti; jejich hlasy jsou melodičtější než hlasy lidí.

Noldor: Jsou to nejmocnější a nejvznešenější z elfů žijících ve Středozemi. Učili se u Valar a dosáhli velkého poznání a umu jak v pěstování toho, co roste samo, tak ve tvorbě věcí vlastníma rukama. Ve středozemi jich už žije jen málo, většina odešla zpátky k příbuzným do Valinoru anebo padla v boji proti Nepříteli.

Mají šedé oči a kadeře mají tmavé, s výjimkou zlatovlasého rodu Finrodova.

Sindar: Tak jsou zváni elfové, kteří na zpočátku věků odmítli jít za Valar pryč ze Středozemě a učit se od nich. Z elfů, kteří zůstali ve Středozemi, však došli nejdále na západ a když se Noldor vrátili a začali bojovat se svým zapřísáhlým Nepřítelem, sblížili se s nimi a pomáhali jim. Žijí v několika posledních pevnostech svého lidu, milují tanec a zpěv a život v míru, ale v případě nouze dokáží vzít zbraně do rukou a bránit jimi svou svobodu.

Mají zelené nebo jasně modré oči a obvykle hnědé vlasy.

Lesní: To jsou elfové, kteří se Valar báli a stranili se i Noldor. Netoužili po boji a skrývali se před nepřáteli; skrývají se před nimi i nadále ve stínech Temného hvozdu a v příšeří lesa kolem Lothlorienu. Vzrůstající hrozba jejich pradávným domovům je přinutila k větší pozornosti vůči okolí a také větší bojovnosti. V žádném případě ovšem nejsou zbabělí a v lese se jejich bojovníkům nevyrovná žádný smrtelník.

Mají tmavé oči i vlasy.

Hobiti

Tento nárůdek malých dobromyslných lidiček žije v zemičce nazývané Kraj na severozápadě Eriadoru. Jejich původ je nejasný; ani Moudří si nejsou jisti, kde se ve Středozemi vlastně vzali. Přesto tu jsou a dost se jim daří, protože rozumí zemi a umí dobře hospodařit. Nemají v lásce boj a raději se skryjí, než by prolili krev. Přestože to není bojovný národ, jsou velmi houževnatí a nátlaku či nepřízni osudu odolávají s lehkostí, jež leckdy zahanbí i silného muže.

Lidé

Lidé jsou na Ardě nejrozšířenější rasou; žijí ve městech, převážně u mořských pobřeží, a tvoří v podstatě jedinou "civilizaci" organizovanou do států a království. Vědí, že mimo jejich města žijí podivné bytosti a jiné rasy, ale buďto se jich bojí anebo je přehlížejí. Nedůvěřují příliš magii; za to, že přežili a rozšířili se, vděčí své přizpůsobivosti a schopnosti rychle se učit.

Gondorští: Jsou to hrdí a bojovní lidé světlé pleti a tmavých vlasů; jejich bojovníci jsou vysocí a ramenatí. Znají svou minulost a jsou pyšní na to, že právě oni jsou největší baštou proti Nepříteli; milují své hlavní město Minas Tirith, o němž (právem) soudí, že je to největší a nejkrásnější ve Středozemi. Znají také Dúnadany, nebojí se jich a uznávají je jako své pány, zaslouží-li si to.

Rohirové: Jsou urostlí a nebojácní, mají plavé vlasy, světlou pleť a ohnivou krev. Milují rychlou jízdu, svobodu, zpěv a boj. Žijí na otevřených, travnatých pláních Jízdmarky (tak oni sami nazývají svou zemi Rohan), kde mohou chovat své proslulé koně. Jako nepřekonatelní jezdci jsou to obávaní bojovníci a cenní spojenci Gondoru, s nímž je váže smlouva o oboustranné pomoci. Na koních závodí kdykoli a o cokoli.

Seveřani: Tak se říká lidem žijícím u Dlouhého jezera a mezi Bystrou řekou (Celduinou) a Červenou vodou (Carnerem). Díky obchodu s trpaslíky z Ereboru jsou vojensky silní a vyhnali proto nepřátele z Východu. Živí se zejména rybolovem a chovem dobytka. Milují svou nezávislost a svobodu, jsou dosti bojovní. Jsou to dávní příbuzní Rohirů, což je patrné z jejich vzhledu, ale nejsou s nimi vůbec ve spojení.

Haradští: Jsou tmavé pleti, mívají husté kudrnaté černé vlasy. Jejich kultura je barbarská a krutá. Nejsou dotčeni velikostí příliš vzdálených elfů a začínají se krčit ve strachu před Sauronem, kterého už někde vzývají jako jediného opravdového Pána. Nenávidí bílé muže, protože je odpradávna přepadávali a zotročovali. Říká se, že v dálném Haradu žijí tmaví lidé, jimž snad v žilách koluje obří krev, jak jsou velcí a silní.

Umbarští: Jsou šlachovití, s rovnými tmavými vlasy a bronzovou pletí. Potomci odpadlých númenorejců z Gondoru se smísili s haradskými a jinými nepřáteli Gondoru. Nyní jsou známi jako Umbarští korzáři a neustále se staví vší svou mocí na odpor proti Gondoru, přestože ten je ještě pořád silnější než oni. Velmi však škodí jeho námořnímu obchodu.

Vrchovci: Jsou menší, podsadití a nehezcí, s tmavými vlasy a snědou pletí. Je to lid, který nepřijal pomoc a vládu Dúnadanů, když přijeli do Středozemě a začali ji osídlovat a poznávat. Skrývají se v lesích a vrchovinách kolem Bílých a jižní části Mlžných hor, cítí zášť vůči Gondoru, ale je to malý lid (povahou i vzrůstem), povětšinou zaostalý.

Východňané: Jsou menší, s krátkýma nohama a sveřepým výrazem. Jsou to potomci Vozatajů, bojovného kočovného národa, obývajícího nekonečné východní stepi Středozemě, který před staletími napadl Gondor ze severu a sváděl s nimi a s předky Rohirů kruté bitvy. Naslouchají vyslancům Saurona, ale zatím nemají dost sil (nebo ochoty) napadnout trpaslíky v Železných horách nebo Seveřany žijící v jejich blízkosti.

Lossothové: Sněžný lid žije na mrazivém severu, na mysu Forochel. Je to ostatek Forodwaithů, lidí z pradávných dob. Je to zvláštní, nevlídný malý lid, který je uvyklý krutému chladu bývalé Morgothovy říše, Angmaru. Mají rovné, tmavé vlasy a podivně svrasklé tváře. Staví si chýše ze sněhu a místo vozů používají saně.

Meddědovci

Jsou to vlastně lidé, ale dlouhým životem v odloučení se od nich odlišili natolik, že si zasluhují vlastní popis a mají své vlastní speciální schopnosti. Pohrdají pohodlím měst, která si staví lidé. Jsou silnější a odolnější než lidé, mají blíž k přírodě a zvířatům. Obvykle nedisponují magickými schopnostmi. Sídlí v osamělých usedlostech a tvrzích na severu mezi Mlžnými horami a Temným hvozdem; slouží jako strážci průsmyků a lesních cest. Nenávidí skřety a loví je svými velkými luky a sekerami. Jsou to mlčenliví bojovníci a stopaři; své lesy a hory jen zřídkakdy opouští.

Ženy meddědovců jsou zručnými léčitelkami. Těší se volnosti, která není běžná ani u lidí a někdy ji využívají k tomu, aby mohli putovat mezi usedlostmi meddědovců a léčit všechny potřebné.

Trpaslíci

Je to národ malých, podsaditých lidí stejně tvrdých jako hory, které obývají. Mají obchodního ducha, ale nedůvěřují nikomu než svému rodu. Už odnepaměti válčí se skřety a jako zbrojíři jsou nedostižní; Noldor se v dobách své slávy od nich tomuto oboru učili, ale nikdy je nepřekonali. V dnešních časech jich však už není tolik jako dřív a zchudli vinou neustálých válek a pohrom, které na ně dopadali. Zapomněli mnoho z umění svých otců, přesto jsou však jejich díla stále vysoko ceněna. Snad jediný obor, v němž jsou nyní ještě lepší než kdy dřív, je kamenictví a stavebnictví.

Kdysi dávno, po příchodu elfů, jejich předky tajně stvořil Aulë. Eru jim pak vdechl život a vlastní vůli. Aüle stvořil trpaslíky tak, aby rádi tvořili a budovali věci svýma rukama, a také aby byli silní a vytrvalí a aby co nejvytrvaleji vzdorovali každé nadvládě. Bylo je sice možné zabít nebo zlomit, ale nebylo je možno proměnit ve stíny zotročené cizí vůlí; a z tého důvodu žádný prsten neovlivňoval jejich životy, aby kvůli němu žili déle nebo kratčeji. Tím více ovšem Sauron jejich vlastníky nenáviděl a toužil je vyvlastnit, když to zjistil.

Trpaslíci mají jen málo žen, tvoří necelou třetinu jejich národa. Z bezpečí jejich sídel vycházejí jen velmi zřídka, navíc vypadají i se chovají na pohled tak stejně jako trpasličí muži, že mezi ostatními národy Středozemě kolují pošetilé povídačky o tom, že se trpaslíci "rostou z kamene". Trpaslíci se žení a vdávají jen jednou za život a jsou žárliví jako ve všech otázkách svých práv. Navíc se nežení a nevdává každý z nich, protože buď nenajde vhodného partnera nebo dává přednost své práci a řemeslu. Rodí se jim proto jen málo dětí a jejich počty se zvedají jen pozvolna.

Pro trpaslíky platí všechna pravidla uvedená v SRD, s jedinou výjimkou - mohou si vzít odbornost Tvorby předmětů bez toho, že by měli úroveň sesilatele. Pokud ji ale nemají, musí si zvolit určitý obor specializace (nenaučí se vytvářet všechny typy předmětů jako sesilatelé). Pro účely tvorby se jejich sesilatelská úroveň rovná polovině jejich úrovně postavy (nemusí ani ovládat kouzla uvedená v požadavcích daného předmětu). Trpaslíci totiž dokáží během kování a práce na předmětu formovat přirozenou magii Středozemě, aniž by ji museli vědomě ovládat sami.

Napsal Rytíř 12.03.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
ČAS 0.12677097320557 secREMOTE_IP: 100.28.2.72