Konstrukce lodí

Soupis typů lodí ve Středozemi a pravidla pro jejich stavbu.
Napsal Rytíř
Obsah článku:

Konstrukce lodí

Ačkoli se to na první pohled možná nezdá, i ve Středozemi se dá zažít mnohé dobrodružství na palubě lodi. Gondor je ve své podstatě námořním státem, námořní konflikt s Umbarem a jeho piráty probíhá vlastně neustále a čas od času přeroste i ve velký, regulérní střet válečných loďstev. Elfové jsou s mořem spjatí odjakživa a jejich dovednost ve stavbě lodí a plavbě po vlnách je příslovečná.

S lodí se dá obchodovat, podnikat loupežné nájezdy i objevné plavby za daleký obzor. Může sloužit i jen jako dopravní prostředek v cestě za většími cíli a dobrodružstvími zažívanými na souši. Následující článek vám pomůže postavit si takovou loď, která bude veskrze vyhovovat vašim potřebám.

Začínáme

Ve Středozemi na sklonku Třetího věku mají loďařští mistři k dispozici pouze dva klasické druhy pohonu lodí - vesla a plachty. Elfové se naučili spoléhat takřka výhradně na sílu větru, Gondor to od nich odkoukal, zejména u obchodních a průzkumných plavidel. Válečné lodě je však nucen stavět tak, aby se dokázaly pohybovat i vlastní silou, nikoli jen pod plachtami, protože piráti z Umbaru spoléhají z hlediska pohonu zejména na sílu paží svých otroků. Každý národ má svůj vlastní typ lodě, který umí stavět a používat a je tím charakteristický.

První krok ve stavbě lodi je odpověď na dvě jednoduché otázky: "Jaký druh plachetnice chci?" a "Co s ní chci dělat?" Potřebujete malou loďku, abyste mohli cestovat po Velké Anduině a pobřežních zálivech, nebo potřebujete velkou nákladní loď na dlouhé plavby po moři? Kdo postaví tvou loď, elfové, loděnice v Gondoru anebo snad v Umbaru? Odpovědi na tyto otázky vám velmi ulehčí následující skládání jednotlivých kousků konstrukce lodi do sebe. Pro lepší představu toho, jaký typ lodi je nejvhodnější pro tvé účely a požadavky, nejprve uvedu krátký seznam lodí běžně používaných ve vodách Středozemě.

Typy lodí

Lidské lodě

Jejich znakem je důraz na nosnost a spolehlivost. Všechny lidské lodě se řídí kormidelní pákou, která ovládá kormidlo v ose lodi, na její zádi. Velikost lodí je limitována nejen obecným umem loďařů, ale i nutností udržet kormidelní páku ve směru, který je třeba. Na největších lodí ji obsluhují až tři lidé, a to jim ještě pomáhá soustava kladek a táhel. Porucha (zlomení) kormidelní páky je nejčastější příčinou ztroskotání velké lodi za bouře.

Bárka: Na délku měří 10 až 50 stop, unese náklad až čtyři tuny za každých 10 stop délky. Nevýhodou bárek je jejich malá odolnost a spolehlivost při plavbě po moři, takže jejich provoz se omezuje jen na relativně klidné, mělké vody. Bárky se nejčastěji používají na přepravu lidí a nákladu po velkých řekách a jezerech. Bárky staví lidé; Gondorští je staví jako poměrně robustní a na pohled elegantní plavidla s vesly, ale hlavním pohonem je plachta; lidé ze severu, od Dlouhého jezera, je staví jako čistě funkční, nehezké a bachraté lodě, které jsou pomalé, ale hodně uvezou a pohání je pouze vesla.

Rybářský člun: Jsou to malá plavidla, vyskytující se hlavně u pobřeží Gondoru a Umbaru. Mají nejrůznější tvar i velikost, průměrný rybářský člun ale měří na délku 30 stop, na šířku 6 stop, má jeden malý stěžeň s jednou plachtou. Přestože nejsou velké, rybářské čluny jsou velmi spolehlivé a často se používají i na krátké plavby po moři. Unesou až půl tuny nákladu. Posádka se během špatného počasí může ukrýt v malých krytých prostorách na přídi.

Gondor

Gondor je dědicem námořní zdatnosti Númenorejců a na jeho flotile je to znát. Má nejpočetnější a nejlepší loďstvo na světě. Členové nejstarších rodin a rodů jižního Gondoru se chlubí tím, že slouží na jeho válečných lodích a mořské ryby ulovené jeho rybáři jsou pravidelným pokrmem i na správcovské tabuli v Minas Tirith.

Korbita: Nejběžnější velká gondorská loď; dosahuje délky až 70 stop a šířky až 30 stop. Jsou to spolehlivá a v příznivém větru rychlá plavidla, mající nejčastěji dva stěžně. Na hlavním stěžni uprostřed lodě bývá jedna velká čtvercová plachta, u velkých korbit může být stěžeň prodloužen a nést ještě jednu malou plachtu. Menší, vždy jednodílný zadní stěžeň, nese jedinou, středně velkou elfí (trojúhelníkovou) plachtu. Posádku korbity tvoří 15-25 mužů a unese až 30 tun nákladu. Na zádi může mít nástavbu, která umožňuje celkem pohodlný pobyt na lodi i za delší plavby. Korbity mají jen několik párů vesel, které slouží pouze k manévrování v přístavu.

Gauka: Největší z gondorských lodí se tvarem podobá korbitám, ale je větší a robustnější. Na délku měří 75 až 100 stop, na šířku 30 až 40 stop. Na moři je mnohem stabilnější než klasická bárka, ale je pomalejší než korbita a v bouři není tak spolehlivá. Velká gauka může mít posádku až 40 mužů a velký náklad k tomu, až 150 tun. Mnoho gauk je vybaveno kastely, kde je možno se schovat před nepřízní počasí nebo během boje. Válečné gauky mají na palubách kastelů balisty a katapulty a mají jednu řadu vesel, aby za bezvětří nebyly úplně bezmocné. Válečné gauky mají vyjma posádky na palubě i vojáky, ty největší jednotku 80 mužů. Gauky mají dva, ty největší i tři stěžně. Nesou samé čtvercové plachty; dvě velké a k tomu podle velikosti až další dvě malé a když mají třetí stěžeň, tak ještě jednu středně velkou plachtu.

Kormidelník na gaukách je se svými pomocníky schován v kormidelní kajutě na zádi a vůbec nevidí, kam loď pluje; musí se spoléhat na rozkazy kapitána.

Orthela: Tuto válečnou veslici používají Gondořané téměř výhradně jen k boji s umbarskými galérami. Má dva stěžně s velkými elfími plachtami a jednu řadu vesel. Namísto klasického beranu na čáře ponoru mají některé orthely pouze zpevněnou a dopředu protaženou příď ve výši paluby. Taran takovýmto beranem sice obvykle nedokáže potopit cizí loď, ale velmi usnadňuje abordáž. Na délku měří v průměru 80 stop, na šířku 20 stop. Posádku tvoří 10-15 námořníků. Vzhledem ke své velikosti má překvapující počet vojáků - obvykle nejméně polovina veslařů je zároveň vycvičenými vojáky, kteří po úspěšném taranování nepřítele pouští vesla a dávají se do boje. Kromě veslařů je na lodi ještě dalších 60 vojáků, tvořících první útočný sled po taranu. Na zpevněné palubě blíže k přídi je nástavba, na jejímž vrcholu jsou katapulty; některé orthely mají na přídi a zádi ještě velkou balistu. Za špatného počasí nejsou orthely tak bezpečné, jako gondorské plachetnice, ale pořád jsou na tom se spolehlivostí lépe, než umbarské hakéry a märy.Umbar

Hakéra: Pravá mořská pevnost Umbařanů, ve své podstatě velká galéra, měří na délku až 100 stop, na šířku až 25 stop. Díky třem řadám vesel a až třem jednodílným stěžňům s velkými čtvercovými plachtami jsou tyto mocné válečné lodě na svou velikost nečekaně rychlé a obratné. Při plné válečné výstroji unesou až 70 tun nákladu. Posádku tvoří 20-25 námořníků a až 180 vojáků. Všechny mají beran a jsou uzpůsobeny k taranování, jejich hlavní zbraní však bývají válečné stroje umístěné na zpevněné nástavbě na přídi a na zpevněné palubě na zádi. Přes svou velikost má na širém moři za špatného počasí velké problémy a vyžaduje notnou dávku štěstí a umění, aby bez úhony přestála bouři.

Mära: Toto univerzální bojové a pirátské plavidlo Umbaru měří na délku v průměru 70 stop, na šířku 20 stop. Vzhledem nejvíce připomíná galéru, ovšem s poněkud vyššími boky a tvarem trupu přizpůsobeným plavbě po širém moři; díky tvaru trupu, dvěma řadám vesel a až dvěma jednodílným stěžňům s velkými čtvercovými plachtami jsou tyto lodě na svou velikost nečekaně rychlé a obratné. Tato plavidla nejsou určena pro obchod; při plné válečné výstroji unesou tak leda naloupené poklady o hmotnosti do 30 tun. Posádku tvoří 10-15 námořníků a až 100 vojáků. Na zpevněné palubě poblíž přídě obvykle nesou jeden větší nebo dva menší katapulty, velké märy mohou mít na zádi ještě i balistu, ale jejich hlavní zbraní je taranování beranem. Na moři je za špatného počasí bezpečnější než velká hakéra, ale moudrý kapitán na její palubě se každé bouři snaží za každou cenu vyhnout.

Elfí lodě

Elfové staví lodě nejrůznějších velikostí, nemají však touhu vlastnit obří vodní paláce a hrady. Jejich lodě jsou nízké, štíhlé, s velkými lehkými plachtami a štíhlými vesly. Kladou důraz na rychlost, spolehlivost a ovladatelnost. Jejich charakteristickým znakem je kormidelní veslo na jednom nebo obou bocích lodě, na zádi. Přestože většina elfích lodí ani nemá palubu, jsou i ve velkých vlnách nesmírně spolehlivé a výborně ovladatelné - narozdíl od lidských lodí neprojíždí vlny skrz, ale klouzají po nich.Žádné elfí lodě nemají nástavby, ne všechny dokonce mají i paluby - posádkám často na ochranu před nepřízní počasí stačí jen plátěné přístřešky.

Benta: Malá loďka, určená zejména pro říční plavbu. Tvarem připomíná kánoi - má do oblouku zvednutou, špičatou příď i záď, ve středu se trup roztahuje silně do šířky a je velmi nízký. Bentu pohání pádla, nikdy ne vesla. Může dosahovat až 20 stop délky a 6 stop šířky.

Cair/cîr: Typická elfí loď Třetího věku, používaná pro průzkumné, rybářské a obchodní účely. Tvarem připomíná luntu, má však vyšší boky, je kratší a je stavěna více pro pohodlí posádky a nosnost, než pro rychlost. Obvykle mívá jeden stěžeň pro velikou elfí plachtu; jen ty největší cairy mají i druhý stěžeň pro další plachtu. Mívá jednu sadu vesel pro případ bezvětří a pro manévrování v přístavech nebo plavbu po velkých řekách.

Lunta: Tato konstrukce prověřená staletími je největší lodí, jakou elfové staví. Na délku měří v průměru 60 stop, na šířku má 20 stop. Dlouhá ale může být až 90 stop, pak má na šířku až 30 stop. Její ponor nepřesahuje 6 stop, takže není problém s ní přistát v jakémkoli větším říčním přístavu. Loď je to souměrná a velmi elegantní, s protáhlou ostrou přídí i zádí, zvedající se do oblouku vysoko nad hladinu. Tvarem nejvíce připomíná drakkar, ale může mít až tři stěžně a většinou mívá palubu. Stěžně jsou vždy jednodílné, každý nese jednu velkou elfí plachtu. Mívá jednu sadu vesel pro případ bezvětří a pro manévrování v přístavech. Obvykle má posádku 15 mužů, přičemž je na ní prostor pro dalších 150 pasažérů. Jedinou nevýhodou těchto dlouhých lodí je, že nemá prostory pro ukrytí velkého nákladu - pojme maximálně 20 tun. Díky své rychlosti, bezpečnosti a pohodlí cestování je lunta oblíbená pro dlouhé zámořské plavby a je nejčastěji používanou lodí k cestám ze Středozemě do Valinoru.

Trupy lodí

Prvním a nejzávaznějším krokem při sestavování lodě je výběr jejího trupu. Právě trup lodě je ve většině případů rozhodující faktor pro základní funkčnost budoucí lodě. Menší trupy jsou sice levnější a většinou usnadňují manévrování lodí, omezují však možnosti ohledně pohonu, pancéřování, posádky a výzbroje. Větší trupy mohou dát prostor i pro více stěžňů nebo mnoho vesel, více výzbroje, větší náklad, větší posádku. Velké lodě jsou ovšem také velmi nákladné; trvá to déle je postavit a postavy na nízkých úrovních je mohou získat jen s obtížemi. Je důležité mít dobrou představu o tom, co od své plachetnice potřebujete a jaké jsou vaše dlouhodobé plány. Níže je uveden seznam trupů, z něhož je možné si vybírat.

Velikost: Právě ta nejvíce ze všeho definuje základní určení lodě. Např. malé lodě jsou vždy určeny jen pro krátké cesty, většinou po řekách a jezerech. Gigantické lodě jsou na druhou stranu spolehlivá zámořská plavidla, válečné nebo nákladní lodě určené pro daleké plavby nebezpečnými vodami. Níže uvádím průměrné délky a šířky lodí každé velikostní kategorie. Rozměry trupů daných kategorií nelze srovnávat s rozměry tvorů spadajících do stejné kategorie velikosti! Ve Středozemi na sklonku Třetího věku se již nestaví tak velká, mocná a krásná plavidla jaká měly ve Druhém věku Númenorejci - toto umění bylo lidmi již zapomenuto a elfové po tak velkých lodích netouží. Maximální rozměry trupů a možnosti lodí jsou tedy poplatny současné době.

Typ Délka Max. šířka
Malý 10 stop 10 stop
Střední 20 stop 10 stop
Velký 35 stop 15 stop
Obrovský 70 stop 30 stop
Gigantický 100 stop 40 stop
Kolosální 130 stop 50 stop

Cena: Cena představuje cenu surovin potřebných k samotné stavbě; ceny ostatních vylepšení (pohon, výzbroj, atd.) jsou uváděny zvlášť. Jedná se o průměrnou cenu, která se samozřejmě může lišit podle dostupnosti jednotlivých materiálů v daném světě nebo lokalitě.

Velikost Cena Síla trupu Životy Rychlost Pozice
pohonu
Pozice
výzbroje
Náklad Posádka Čas
Malý 5 st 2 palce 20 +20 stop 5 2 500 lb. 1 1 týden
Střední 35 st 2 palce 20 +10 stop 15 2 1 tuna 3 2 týdny
Velký 7 zl 3 palce 30 +0 stop 30 12 8 tun 5 3 týdny
Obrovský 50 zl 4 palce 40 -10 stop 40 8 30 tun 45 1 měsíc
Gigantický 100 zl 5 palců 50 -15 stop 55 20 150 tun 30 3 měsíce
Kolosální 150 zl 6 palců 40 -20 stop 70 24 200 tun 60 4 měsíce

Síla trupu: Tento sloupec uvádí průměrnou sílu trupu lodi. Lodě určené pro mořeplavbu mívají obvykle trup zhotoven z několika palců pevného dřeva, ve vzácných případech je ale možné použít i jiný materiál. Tato tabulka mění výsledné hodnoty uvedené v tabulce Lodních trupů, proto zde uvádíme i pravidla pro jejich výpočet u dřevěných trupů.

Životy: Toto je množství poškození, které vydrží každá jednotlivá část trupu lodi, čtverec o velikosti 5 stop. Počet životů závisí na použitém materiálu a síle trupu. Pravidla pro prorážení trupů jsou uvedena v Poškozování lodí.

Rychlost: Zde je uvedena oprava k počtu stop, které dokáže loď urazit za kolo. Menší trupy jsou mnohem pohyblivější než ty větší, takže se při stejně silném pohonu pohybují rychleji.

Pozice pohonu: Jedná se o číslo udávající velikost pohonu, který trup lodi unese. Přestože jsou malé trupy pohyblivější, ty větší jsou zase schopny unést více stěžňů a tím i plachet.

Pozice výzbroje: Jedná se o číslo, udávající velikost výzbroje, kterou trup lodi unese. Menší lodi mají jen malou nebo vůbec žádnou výzbroj, protože se na ně buďto vůbec nevejdou nebo nemají dodatečně zesílenou konstrukci.

Náklad: Toto množství nákladu (v librách nebo tunách) je trup schopen pojmout a unést. Obecně se dá říct, že větší trupy mají speciální skladiště, určené pro uložení nákladu a zásob. Menší trupy mohou mít nástavby, do kterých se dávají zásoby, nebo prostě náklad připevní na hlavní palubu.

Posádka: Uvedený počet mužů posádky je základní počet mužů, který zapotřebí k efektivnímu řízení lodi na moři. V tomto čísle jsou zahrnuti důstojníci, kapitán i kormidelník, ale nejsou zde muži obsluhující plachty ani veslaři. Počet těchto základních členů posádky zjistíš podle toho, jaký typ pohonu své lodi zvolíš.

Čas: Zde je uvedena doba, kterou trvá stavba daného trupu. Je založena na rozumné délce prací za den a dostupnosti surovin a zdrojů. Pokud jsou k dispozici další dělníci nebo existují nějaké další výhody (nebo nevýhody), uvedenou dobu stavby trupu je možné patřičně upravit.

Tvrdost: I na mořská plavidla se vztahují standardní pravidla pro tvrdost objektů. Tvrdost trupu lodi odpovídá materiálu, z něhož je vyroben - dřevo má tvrdost 5. Tvrdost jiných částí lodě, např. paluby, stěžňů nebo plachet, je uvedena v Poškozování lodí. Níže uvádíme jiné základní suroviny.

Materiál Tvrdost Životy Průměrná síla Postih k rychlosti Oprava ceny
Dřevo 5 10/palec 2-6 palců -10 stop/3 palce +1 000 zl/3 palce
Tvrdé dřevo
z jižních pralesů
7 15/palec 2-3 palce -10 stop/1 palec +8 000 zl/1 palec
Měď 9 30/palec 1 palec -15 stop/1 palec +10 000 zl/1 palec

Použití jiných materiálů na stavbu větší lodě je finančně velmi náročné a může navíc vyžadovat souhlas DM ohledně k dostupnosti daných materiálů. Nikdo na Ardě neovládá stavbu kovových lodí. DM ale může povolit dodatečné oplátování lodí kovovým plechem, nejčastěji mědí, na dřevěnou kostru lodi. Odlišná cena stavby, která vyplývá z jiných materiálů, je uvedena v tabulce. Oprava ceny se u dřevěných konstrukcí trupu uplatní v případě, že je silnější než je u trupu dané velikosti běžné.

Pohon

Jakmile je vybrán trup, musíš si vybrat druh pohonu. Právě tato volba určí jakým způsobem - a jak rychle - se loď pohybuje. Každá kategorie trupu má určitý počet pozic pohonu, které je na to možno využít. Je jasné, že menší lodě mají méně možností, než ty větší.

Pozice pohonu reprezentují velikost a váhu zvoleného mechanismu pohonu, stejně jako jeho využitelnost na konkrétní velikosti trupu. Při vybírání systému pohonu mysli na to, jaký typ lodě stavíš - elfové mají trochu jiný druh pohonu než gondorské lodě a umbarské lodě spoléhají především na vesla. Níže uvádíme různé druhy pohonu a jejich konkrétní popis.

Počet plachet nebo vesel také určuje, jak velká posádka bude třeba na to, aby byla loď plně ovladatelná. Mysli na to, až se budeš rozhodovat, co použít. Právě tento faktor je jedním z důvodů, proč některé obchodní loďě rezignují na maximální rychlost a mají menší oplachtění, než by mít mohly.

Typ Stojí pozic Cena Tvrdost Rychlost Posádka Čas
Plachta, malá 5 2 st 1 10 stop +1 3 dny
Plachta, střední 10 4 st 1 25 stop +2 1 týden
Plachta, velká 15 1 zl 1 40 stop +3 2 týdny
Vesla (1 sada) 5* 3 st 5 10 stop +10/kategorii velikosti trupu 1 týden
* Vesla pro kolosální trupy vyžadují více úprav a prostoru; 1 sada zabere 10 pozic

Plachty

Plachty jsou standardním pohonem pro většinu lodí. Jsou zhotoveny ze silného plátna nebo látky. Plachty je snadné zasáhnout, ale není až tak jednoduché je poškodit natolik, aby to omezilo jejich funkčnost. Navíc čím větší plachta, tím pevnější musí být materiál, z něhož je vyrobena. Počet životů plachty závisí na její velikosti. Plachta poškozená za více jak poloviční počet žt dává lodi už jen poloviční rychlost, než by měla. Plachta, která ztratí všechny žt, je na cáry a z hlediska pohonu lodě již nepoužitelná.

Velikost plachty Obrana
Malá -1/+1
Střední -3/+2
Velká -5/+3

Více plachet dá větší rychlost, nejedná se ovšem o prostý součet. Každá další plachta navíc je méně znát. Bonus k rychlosti dodaný každou další plachtou je poloviční. Např. umbarská hakéra (zákl. rychlost -15 stop) s velkou plachtou (40 stop) a dvěmi středními plachtami (12 stop každá) bude mít základní rychlost 50 stop.

Vesla

Tento typ pohonu je běžný zejména na galérách, válečných lodích a elfích caire. "Sada" vesel je různý počet párů vesel, který závisí na velikosti lodě; vesla jsou umístěna symetricky po obou bocích lodě. Vesla mají tvrdost 5 a mají 10 životů za kategorii velikosti trupu lodě. Základní cena vesel se rovněž mění podle velikosti trupu, protože čím vyšší je trup, tím větší úpravy je na něm třeba udělat, aby se dalo veslovat.

Veslaři zabírají na lodi velmi cenný prostor a znamenají zátěž navíc. To je hlavní důvod, proč jsou takřka všechny veslice určeny jako válečná plavidla - nemají moc místa ani nosnosti navíc, aby naložily nějaký významný náklad.

Velikost trupu Oprava ceny
Malý -2 st
Střední -1 st
Velký -
Obrovský +1 st
Gigantický +2 st
Kolosální +4 st

Při určování rychlosti lodě se pohon pomocí vesel a plachet nesčítá, jestliže je rychlost lodi pod plachtami větší, než pomocí vesel. Pokud ano, plachta přidává poloviční rychlost, protože je jen doplňkovým pohonem. Pokud budeme pokračovat v předchozím příkladu, velká galéra může mít rovněž i tři sady vesel. Pokud však pluje pod plnými plachtami, vesla její rychlost nezvýší - už se totiž pohybuje maximální rychlostí, veslování ji nijak neurychlí.

Přesto jsou vesla velmi užitečná, protože díky nim může loď mnohem lépe manévrovat. Navíc se díky nim může pohybovat i loď v bezvětří. Dále pokud je poškozeno plachtoví lodi, vesla mohou pomoci udržet její bojovou rychlost. A konečně, vesla jsou nejlepší na manévrování na malém prostoru. Pokud je poháněna vesly, vzdálenost, kterou musí loď urazit, než se stočí o 45 stupňů je menší o 10 stop.

Tabulka pohonu

Typ: Zde je uveden název pohonu, který dává základní představu o jeho povaze. Kvůli množství pozic, které vyžaduje, je některý typ pohonu omezen na trupu určitých velikostí.

Stojí pozic: Udává, kolik pozic daný systém pohonu zabere. Pamatuj, že nesmíš překročit celkový počet pozic trupu a že za každou další plachtu po té první se rychlost zvedne jen o polovinu.

Cena: Uvádí průměrnou cenu daného druhu pohonu. Ceny se mohou lišit podle dostupnosti materiálu, který je na daný pohon zapotřebí.

Rychlost: Jedná se o rychlost lodě pohybující se za pomoci daného druhu pohonu. Čísla udávají rychlost pohybu lodě ve stopách za kolo. Např. obrovská dlouhá loď je vybavena velkou plachtou (15 pozic) a třemi sadami vesel (15 pozic). Plachta dává základní rychlost 40 stop, vesla dávají druhotnou rychlost 30 stop. Obrovský trup lodi má postih -10 stop, takže tato dlouhá loď bude mít rychlost 30 stop pod plachtou a 20 stop během veslování.

Čas: Zde je uvedeno, za jak dlouho je možné dodatečné součásti lodi namontovat na loď. Za výjimečných okolností, např. když je k dispozici pomoc, nebo magické zlepšení práce dělníků, nebo velmi dobré pracovní podmínky, DM může čas potřebný na sestavení pohonu zkrátit.

Lodní nástavby

Na lidských plachetnicích jsou nástavby běžným jevem. Slouží jako ubytovací prostory, skladiště a opevněné pozice pro vojáky a lodní výzbroj; lodní nástavby přidávají další úroveň ochrany pro hlavní palubu velkých lodí.

Nástavby jsou většinou umístěny na zádi, jen u velkých lodí i na přídi. Velké válečné veslice mají zpevněnou nástavbu pro válečné stroje a lukostřelce pouze na přídi. Výzdoba nástaveb odráží základní určení lodi, stejně jako kabiny a ostatní prostory lodi. Nástavby jsou velmi účinnou ochranou vlastního trupu lodě, ale jejich robustní konstrukce představuje zátěž navíc, která zmenšuje celkovou nosnost lodi. Jenom velké a větší trupy jsou schopny unést lodní nástavby.

V níže uvedené tabulce předpokládám, že každá loď má tak velkou nástavbu, jak to nejlépe vyhovuje její konstrukci a velikosti. Pokud si přejete postavit atypickou loď, poraďte se o výsledné ceně a nosnosti lodě se svým DM.

Typ Cena Tvrdost Životy Zmenšení nosnosti Čas
Dřevěné 500 zl 5 10/palec tloušťky o 1/5 1 týden
Zpevněné železem 1 000 zl 8 15/palec tloušťky o 1/4 2 týdny

Magická ochrana

Magická obrana je často ještě mnohem účinnější, než nějaké zpevněné nástavby. Při stavbě lodi se dají použít řady speciálních vlastností ze základních pravidel. Cenu těchto vylepšení vypočítej podle standardních, pro ně určených pravidel. Obrovské a větší trupy cenu zdvojnásobují.

Lodní zbraně

Vzrušení z toho, když balistou potrháte plachty nepřátelské lodě, když zasypete její palubu krupobitím kamenů ze svých katapultů - tomu se vyrovná snad jen přímý taran celou lodí do nechráněného boku nepřítele. Níže uvádíme několik příkladů zbraní, spolu s jejich herními statistikami, které je možno dodat na loď. Pokud jsou v Dostřelu uvedena dvě čísla oddělená pomlčkou, první číslo je pásmo dostřelu zbraně a druhé je [minimální vzdálenost od cíle.

Když dodáváš výzbroj na loď s malým trupem, sniž čas navíc o dva týdny. U středně velkých trupů sniž čas o jeden týden.

Zbraň Cena Tvrdost Životy Zabere pozic Zranění Kritika dosah Obsluha Čas
Balista* 5 zl 5 75 6 3k6 x3 120 st. 1 2 týdny
Beran* 20 zl 20 340 6 speciální x3 - 10 4 týdny
Katapult,
lehký*
55 st 5 100 4 3k6 - 150/100 st. 2 2 týdny
Katapult,
těžký*
8 zl 5 200 6 5k6 - 200/100 st. 5 3 týdny
* Tyto zbraně mohou nést pouze velké a větší trupy.

Balista: Balista je něco jako velká kuše. Útoky provádí přímým hodem na útok, bez veškerých oprav (žádný základní útočný bonus postavy, oprava za vlastnost, apod.), s výjimkou oprav za vzdálenost. Cíl si však nemůže počítat žádné bonusy za zbroj ani štít. Nabití a spuštění balisty trvá 3 úplná kola.

Beran: Tyto zbraně se dávají na příď lodi a jsou určeny k tomu, aby při taranování způsobily trupu nepřátelské lodi co největší poškození. Beran zdvojnásobuje poškození způsobené taranováním a nedává žádné poškození útočící lodi.

Katapult, lehký: Jedná se o menší, lehčí verzi těžkého katapultu (operuje na stejném principu, viz popis této zbraně). Dva členové obsluhy ho mohou nabít a připravit ke střelbě za 5 úplných kol a zaměřit ho (nebo znovu zaměřit) za 5 minut. Může to dělat i jen jedna osoba, ale všechno pak trvá třikrát tak dlouho.

Katapult, těžký: Těžký katapult je velký stroj, který je schopen velikou silou vrhat balvany nebo těžké objekty. Při střelbě musí jeho obsluha ověřit Profesi (obléhací stroje) vůči TO 20. Pokud uspěje, vystřelený objekt dopadne na čtverec 5x5 stop, kam obsluha mířila. Pokud neověří, hodem 1k8 se určí jeden ze sousedních čtverců zamýšleného cíle, kam výstřel ve skutečnosti směřuje. Za každých 5 bodů, o které obsluha neuspěla v ověřování, mine v hodem udaném směru svůj cíl o další čtverec.

Např. řekněme, že katapultem zaútočíme na kamennou věž. Nepodaří se ověřit Profesi (obléhací stroje), takže DM hodí 1k8. Výsledek je 7. Ze směru střelby se odpočítá sedmý čtverec kolem zamýšleného cíle; protože výsledek ověřování byl 14, skutečným cílem střelby je místo 10 stop od cíle původního, vpravo vepředu.

Připravit katapult ke střelbě a nabít ho trvá obsluze v plné sestavě 8 úplných kol. Prvotní zaměření (nebo opětovné zaměření) vyžaduje navíc k nabití a přípravě ještě 10 minut. Se strojem mohou operovat i jen tři nebo čtyři členové obsluhy, ale tyto časy jsou pak trojnásobné. Méně než tři lidé tento stroj vůbec nemohou obsluhovat.

Pokud už jednou obsluha ověřila Profesi, má na další útok katapultem na ten samý cíl bonus +2 k hodu na další ověřování.

Magické zbraně

Útočné možnosti lodě může magie velmi působivě zvýšit. Vylepšení začínající u magických šípů a elektřinou nabité munice jsou takřka nekonečně různorodá, zahrnují např. i berany se schopností lámání. Při nákupu nebo tvorbě magické výzbroje lodi se drž standardních pravidel pro tvorbu magických předmětů.

Přednosti lodí

Jakmile je zvolena velikost lodi a její pohon, je čas na přizpůsobení lodě svým požadavkům. Co vlastně jednu loď odlišuje od druhé? Přednosti lodí ti pomohou odlišit tvou loď od ostatních lodí, třeba i podobné konstrukce. Jsou obdobou odborností postavy v systému d20, protože dávají lodi punc vlastní charakteristiky a jedinečnosti.

Všechny lodě začínají s jednou předností. Je možné zakoupit i další, ale stojí to čas a peníze, protože to zvyšuje náročnost celé stavby. Proto vybírej pečlivě, jaké přednosti své lodi dáš během její výstavby.

Přednosti lodě je poplatný tvar tlupu, typ jeho obšívky i materiál, z něhož je loď postavena. Všehny přednosti se proto musí určit před započetím stavby a jakmile je loď hotová, již jí není možné žádné přednosti dodávat, snad s výjimkou zpevněné takeláže.

Bojovník

Loď je stavěna tak, aby pojmula více výzbroje.

Výhoda: Jestliže se jedná o loď s velkým, obrovským, gigantickým nebo kolosálním trupem, zvětši pozice pro lodní výzbroj o 10. Pokud má loď malý nebo střední trup, pozice na výzbroj zvětši o 5.

Ledová královna

Tato loď je speciálně postavena a vybavena tak, aby odolávala extrémním podmínkám ledových severních moří.

Výhoda: Loď dává bonus +4 na ověřování způsobené chladným počasím nebo efekty chladu.

Mocná vesla

Speciální konstrukce lodi způsobuje, že její vesla vydrží více než vesla jiných lodí.

Výhoda: Vesla lodě mají +5 k tvrdosti.

Mořský býk

Loď byla speciálně zpevněná pro útok taranováním.

Předpoklad: Loď musí být schopna provést taranování a musí mít beran.

Výhoda: Úspěšným taranováním způsobí loď poškození navíc o dalších 1k6.

Robustní konstrukce

Loď je dělaná tak, aby vydržela větší poškození než jiné lodě stejného typu, takže je těžší ji potopit.

Výhoda: Životy trupu se zvýší o 5 za palec tloušťky.

Stará dobrá holka

Loď je tvrdší a odolnější než průměrné lodě stejného typu.

Výhoda: Tvrdost trupu a paluby lodě se zvýší o 2.

Stavěna pro rychlost

Loď klouže po vlnách rychleji než jiné lodě stejného typu.

Výhoda: Jestliže má loď malý nebo střední trup, její rychlost se zvýší o 5 stop. Pokud má loď velký, obrovský, gigantický nebo kolosální trup, její rychlost se zvýší o 10 stop.

Zaoceánské plavidlo

Loď má aerodynamické tvary a je postavena tak, aby vydržela nápory živlů během dlouhých plaveb.

Předpoklad: Loď musí být velká, obrovská nebo gigantická.

Výhoda: Loď je vhodná pro dlouhé plavby. Přidej situační bonus +4 ke všem hodům na záchranu, ověřování dovedností, atd., které souvisejí s manévrováním lodi ve špatném počasí.

Zlepšený výtlak

Loď je konstruována tak, aby měla větší nosnost.

Výhoda: Loď je konstruována tak, aby měla větší vztlak. Její nosnost je o 1/4 větší.

Zpevněné plachty

Plachty a lanoví lodi je uděláno tak, aby vydrželo lépe nápory silného větru i poškození nepřátelskou střelbou.

Předpoklad: Loď musí mít velký, obrovský, gigantický nebo kolosální trup.

Výhoda: Plachty lodi mají navíc 10 životů. Tento bonus se přidává všem plachtám, tedy i těm, které jsou na loď přidávány později.


Přidávání předností

Každá přednost může být lodi dodána za základní cenu 10 zl, plus 10 zl za každou kategorii velikosti trupu nad malou. Čas potřebný k přidání nové přednosti lodi je dva týdny, plus jeden týden za každou kategorii velikosti nad malou. Každá další přednost také navýší TO ověřování stavby lodě o 5. Např. dodání přednosti lodi s obrovským trupem bude stát 40 zl a pět týdnů práce navíc.

Vybavení a provize

Jakmile je loď postavena, je třeba jí vystrojit, tj. vybavit ji vším, co bude pro plavbu potřebovat. Jídlo, nábytek a ostatní běžné zboží najdeš ve standardních pravidlech.

< Stavíme si loď >
Magie při stavbě
Tento článek vychází z nepovinných d20 pravidel pro stavbu lodí, upravených pro potřeby Středozemě.
Napsal Rytíř 08.11.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 5 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.0022380352020264 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
1 až 20 z 25 >
Podobné články